Obsah příbalové informace léčivého přípravku Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety

Ve velikosti písma (v bodech): 12 | 16 | 18 | 20

12 inverzně | 16 inverzně | 18 inverzně | 20 inverzně


Příbalová informace: informace pro uživatele

Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety

Norgestimatum/Ethinylestradiolum

[:cz]Sp.zn.sukls105495/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety

Dienogestum/Ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC):

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

 

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety užívat
  3. Jak se přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

 

  1. Co je Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety a k čemu se používá

 Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety obsahuje progesteron (dienogest) a estrogen (ethinylestradiol).

 Antikoncepční tablety, které obsahují dva hormony, jsou označované jako „kombinovaná“ pilulka. (Kombinovaná perorální antikoncepce označovaná jako „pilulka“).

 Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety je hormonální léková kombinace používaná u žen jako antikoncepce.

 Klinické studie prokázaly, že přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety způsobuje zlepšení příznaků akné u žen, které mají zvýšené hladiny mužských hormonů (označované jako „androgeny“).

 

Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety se používá jako

perorální antikoncepce 2

 

  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Neužívejte přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety:

Neměla byste užívat přípravek Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

 pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

 pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost – například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;

 pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);

 pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

 pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody);

 pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

o těžký diabetes s poškozením krevních cév;

o velmi vysoký krevní tlak;

o velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

o onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie;

 pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.

 jestliže máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitidu).

 jestliže máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a funkce Vašich jater není stále normální.

 jestliže Vaše ledviny nefungují správně (renální selhání).

 jestliže máte (nebo jste měla) nádor jater.

 jestliže máte (nebo jste měla) nebo existuje podezření na rakovinu prsu nebo rakovinu pohlavních orgánů.

 jestliže máte jakékoliv nevysvětlitelné krvácení z vagíny.

 jestliže jste alergická na ethinylestradiol, dienogest nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 jestliže existuje závažný rizikový faktor nebo více rizikových faktorů pro vznik krevních sraženin, které mohou být kontraindikací.

3

 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Stylia 2 mg/0,03 mg potahované tablety se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

– pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod « krevní sraženina“ (trombóza)) níže.

 

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“.

 [:]